Behandlinger

Generelt om fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.


Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.


Generelt om Dry Needling

Dry needling (nålbehandling, tørrnåling, IMS)

er en behandlingsteknikk som involverer at tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle myofascielle triggerpunkter (muskelknuter) og stramme bånd i muskulaturen.


Nålbehandling

Myofascielle triggerpunkter er hyperirritable punkter i muskel og senevev som karakteriseres av redusert lokal mikrosirkulasjon og oksygentransport til omkringliggende vev. Noe som kan gi opphav til utbredt stivhet, muskelsmerter og nedsatt funksjon. Ulike dry needling teknikker kan benyttes for å løse opp sammenfiltringer og øke blodsirkulasjonen i disse punktene og på denne måten gi en smertelindrende effekt. Terapeuten jobber aktivt med nålen for å lokalisere og løse opp punktene i muskulaturen og enkelte terapeuter benytter i tillegg svake elektriske impulser i nålene for bedre effekt og smertelindring.


Er behandlingen smertefull?

De fleste vil ikke merke noe når nålen settes inn. En lokal «twitch-respons» i muskelen som behandles kan utløse en svært kort (mindre enn et sekund) smertereaksjon. Noen beskriver dette som et lite elektrisk støt; andre beskriver det mer som en krampelignende følelse. Twitch-responsen er en ønsket reaksjon og er nødvendig for at behandlingen skal ha full effekt. Bivirkninger i etterkant av behandlingen De fleste rapporterer om ømme og såre muskler i tiden umiddelbart etter en behandling. Følelsen beskrives iblant som en uttalt stølhet over det behandlede området. Denne stølheten kan vare ifra noen få timer og opptil to dager.


Hvor mange behandlinger er nødvendig? 

Hvor mange behandlinger som er nødvendig vil variere med symptomenes art og varighet og vil også være forskjellig fra person til person. Effekten av dry needling er kumulativ og vanligvis må det flere behandlinger til for at en varig positiv effekt skal finne sted. Har dry needling dokumentert effekt? Flere nyere studier antyder at dry needling i behandlingen av myofascielt smertesyndrom og en rekke lignende tilstander forbundet med utbredte muskelsmerter har en symptomdempende og smertelindrende effekt.


Hvorfor kalles det dry needling?

«Dry needling» som begrep brukes for å skille behandlingsformenen fra tradisjonell injeksjonsbehandling som benytter sprøyter og kanyler for å injisere lokalbedøvelse, kortikosteroider eller andre legemidler inn i vev eller spesifikke anatomiske strukturer. I motsetning til det man kan kalle wet needling bruker man innen dry needling svært tynne nåler av samme type som vanligvis brukes ved akupunktur for å stimulere spesifikke reaksjoner i målvevet for å oppnå terapeutisk effekt og ikke sprøyter og kanyler som benyttes ved injeksjonsbehandling.


Dry needling er ikke det samme som akupunktur.

Til tross for visse likheter følger metodene og teorien bak to vidt forskjellige medisinske tradisjoner. Betegnelsen dry needling brukes derfor også for å differensiere mellom bruk av nåler innenfor vestlig medisinsk tradisjon, og bruk av nåler i tradisjonell asiatisk medisin (akupunktur).


Denne teksten er hentet fra Fysionett.no, og her finner du også referanser.


Fysioterapi førstegangskonsultasjon

Varighet: 60 minutter

Passer for: Alle nye klienter

Innhold: En systematisk oppstart er viktig for å kunne gi riktig behandling. Førstegangskonsultasjonen er en utvidet time, med samtale og gjennomgang av blant annet sykehistorie og hva du som pasient forventer. I løpet av denne timen blir det også gjort en fullstendig undersøkelse. Dette danner grunnlaget for videre behandling. 


Fysioterapi oppfølgingstime

Varighet: 30 minutter

Passer for: Alle som har vært til førstegangskonsultasjon, og skal ha videre behandling

Innhold: Tiltak og behandling tilpasset deg som pasient. Dette er avklart på førstegangskonsultasjonen, og evalueres etter hver time.


Dry Needling kartlegging

Varighet: 30 minutter

Passer for: Alle nye klienter som skal starte behandling med Dry Needling

Innhold: En systematisk kartlegging av dine plager og forventninger til behandlingen, funn av riktige triggerpunkter og oppstart av behandling.


Dry Needling oppfølgingstime

Varighet: 15 minutter

Passer for: Alle klienter som skal fortsette behandling med Dry Needling

Innhold: Behandling av aktuelle triggerpunkter, som funnet i kartleggingstimen.


Massasje

Varighet: 20 eller 30 minutter

Passer for: Alle.

Innhold:  Massasje som utvendig triggerpunktbehandling. Dette er ikke massasje med fokus på velvære, men en teknikk for å behandle triggerpunkter uten å måtte benytte nåler.


Treningsveiledning / Personlig Trener

Varighet: 60 minutter

Passer for: Alle som ønsker en systematisk og strukturert oppstart eller fortsettelse av sitt treningsprogram, slik at de på best mulig måte kan nå sine mål.

Innhold: Samtale om hva du ønsker å få ut av treningen, og hvordan du ønsker å trene. Gjennomgang av aktuelle øvelser med og uten apparater. Du får ditt eget treningsprogram.

Pakketilbud: Samme innhold som beskrevet over, men med individuell oppfølging over totalt 10 timer.


Taping

Varighet: 15 minutter

Passer for: De som ønsker å forebygge leddskader vha. taping, eller som har leddskader som er anbefalt tapet av behandler.

Innhold: Rask avklaring av hvilke ledd som er aktuelle for taping, og utførelse av taping.


Gruppetimer

Varighet: Avhengig av gruppe

Passer for: Klienter som er anbefalt spesifikk gruppetrening etter ordinær konsultasjon.

Innhold: Aktivitet tilpasset en spesifikk pasientgruppe.